loading

Loading, please wait...

Krok-nr

Släkte

Art latin

Svenskt namn

Några karaktärer mm

Förekomst enligt Kroken 1986 mm

M-nr

Ett ax, tvåbyggare ---han- och honax på olika plantor, finns bara dessa två i Sverige

1

Carex

dioica

Nålstarr

Bild honax

Våt mark i hela landet

22

2

Carex

parallela

Lappstarr

Bild honax, hanax dessa 2 liknande

Kalkkärr i fjällen

23

Ett ax, sambyggare ---båda könen på samma strå, i enda axet ofta hanblommor överst

5

Carex

microglochin

Borststarr

Kortväxt, spretigt ax

Myrmark helst kalkfjäll

108

6

Carex

rupestris

Klippstarr

Kortväxt, smalt ax

Fjällklippor

109

8

Carex

nardina

Staggstarr

Lågväxt, trinda, böjda strån

Kalkhedar högfjäll

111

9

Carex

capitata

Huvudstarr

Rundat ax, tydlig hanblom överst

Kärr i kalktrakter

112

10

Carex

arctogena

Renstarr

Liknar ovan

Fjällhedar

113

Flera ax i tät samling ---ser ibland ut som ett ax

12

Carex

chordorrhiza

Strängstarr

Från jordstam, rödbrun axsamling

Våta myrar, nästan hela landet

15

17

Carex

macloviana

Lämmelstarr

Styva strån, mörk axsamling

Kulturpåverkad miljö, äng, stig

20

Flera ax, åtskilda ---antal ax varierar även inom arten

- några arter med ax likformiga, hanblommor basalt

29 **

Carex

canescens

Gråstarr

Väl skilda ax

Fuktig mark i hela landet

29

30 **

Carex

lapponica

Nordstarr

Runda ax, ibland stödblad

Myrar i norr

30

31 **

Carex

brunnescens

Nickstarr

Liknar gråstarr men övre ax tätare

Torrhed, skog, skogskärr, mer i norr

31

35 **

Carex

lachenalii

Ripstarr

Axsamling i toppen

Fjällsluttningar

25

36 **

Carex

tenuiflora

Tågstarr

Ljus axsamling i toppen

Sumpskog, myrkanter

33

- några arter med ax som är olika (utom en) vanligen med hanax i toppen

48 †††

Carex

lasiocarpa

Trådstarr

Trådsmala blad, långt stödblad

Kärr, sjöstränder i hela landet

37

53 ††

Carex

saxatilis

Glansstarr

Mörkt glänsande efter blomning

Fuktig gräsmark i fjällen

44

56 †††

Carex

rostrata

Flaskstarr

Vanligare än blåsstarr i fjällen

Kärr, skogstjärnar i hela landet

41

57 †††

Carex

rotundata

Rundstarr

Nedre stödblad ofta utstående

Blöta myrar, kalkfattigt i fjällen

45

70 †††

Carex

glacialis

Isstarr

Lågväxt, tät axsamling

Torra fjällhedar

71

72 †††

Carex

capillaris

Hårstarr

Hårfina axskaft, ibland kortväxt

Kärrmark helst i kalktrakter

49

73 ***

Carex

fuliginosa ssp. misandra

Sotstarr

Ax lika, hanar basalt ax

Grusmark högfjäll

78

74 †††

Carex

atrofusca

Svedstarr

Ofta böjda ax, vanligen hanax i toppen

Gräsmark i fjälltrakter

79

75 †††

Carex

limosa

Dystarr

Glesa mattor, tunna axskaft, kort slida

Sanka kärr och mossar, hela landet

80

76 †††

Carex

rariflora

Myggstarr

Lik ovan men mörkare, kort slida

Myrar, stränder i fjälltrakter

81

77 †††

Carex

magellanica ssp. irrigua

Sumpstarr

Grövre än ovan två, kort slida stödblad

Kärr i stora delar av landet

82

78 †††

Carex

laxa

Slakstarr

Långt mellan ax, stödbladets slida lång

Sanka kärr i norra skogslandet

83

80 †††

Carex

livida

Vitstarr

Vitaktiga blad o strån, fåblommig, blek

Våta myrar, sällan i södra Sverige

56

81 †††

Carex

vaginata

Slidstarr

Glesblommig, stödblad uppblåst

Fuktig skogs- och fjällmark

54

- några arter med ax likformiga (utom en), ofta med hanblommor basalt

83 ***

Carex

buxbaumii ssp. mutica

Fjällklubbstarr

Nedre stödblad kortare än axsamling

Kärr i kalktrakter i fjällen

88

85 ***

Carex

atrata

Svartstarr

Nedre stödblad långt

Fuktig gräsmark i fjälltrakter

87

86 ***

Carex

norvegica

Fjällstarr

Toppax störst, basal hanblomning syns

Fuktiga ställen i fjällen

90

86 ***

Carex

media

Taigastarr

Liknar ovan, glestuvad

Fuktiga ställen i skog i fjälltrakter

91

87 †††

Carex

holostoma

Kolstarr

Litet hanax överst döljs av stora honax

Sällsynt, våt fjällmark

84

88 **

Carex

bicolor

Brokstarr

Veka strån, ofta liggande

Översilningsmark i fjällen

86

89 **

Carex

rufina

Dvärgstarr

Lågväxt, blad längre än stråna

Snölegor högfjäll

92

- några arter med ax som är olika, med ett eller flera hanax i toppen

93 ††

Carex

aquatilis

Norrlandsstarr

Stödblad längre än axsamling

Stränder, kärr, sällan södra Sverige

100

93 ††

Carex

concolor

Tundrastarr

Färre ax än ovan

Sällsynt, våtmark i kalkrikt kalfjäll

100

95 ††

Carex

nigra ssp. juncella

Styltstarr

Kraftiga höga tuvor

Myrar, stränder, ej södra Sverige

104

96 ††

Carex

bigelowii ssp. rigida

Styvstarr

Enstaka strån, nedre stödblad kortare än axsamling

Hedar, ängar i fjälltrakter, indifferent kalk

101

**Flera ax nästan lika, 2 märken ***Flera ax nästan lika, 3 märken

††Flera ax, hanax överst, 2 märken †††Flera ax, hanax överst, 3 märken

Kommentarer till avslutande bilder:

-Vid Rensjön hittade Nadége den här mätaren som var ny för mej, torvmosstaggmätare.

-Vid Låktatjåkka så hände det sig att vi långsamma som stretade och letade oss uppför,

plötsligt fann oss vara ovanför de snabba.

-Närbesläktade och utvecklats i olika miljöer, kalkrikt respektive utan kalk.